counter on tumblr
-

Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick

Terug naar projecten

Titel: Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick

Doel: Behoud van leefbaarheid in Blerick in relatie tot de plannen Kazernekwartier.

Datum: 18 februari 2013 – Laatste update op 22 september 2013

Leestafel:

 

Stadsdeel Blerick is een bestemmingsplan dat de regelgeving in de woongebieden van Blerick en een deel van Hout-Blerick zal vereenvoudigen en is op 9 september 2013 aan de de raad ter beoordeling. Het is een ‘conserverend plan’, dus bestaande waarden en bestemmingen worden niet gewijzigd. Toch wordt er ter hoogte van het Kazernekwartier een groot deel uit Blerick worden geschrapt. Hierdoor zullen de regels die het leefklimaat in de woonwijken beschermen vervallen. Dat is niet in lijn met GEOlution’s visie, die juist staat voor meer groen in plaats van minder.

Onderstaande afbeelding toont het huidige plangebied stadsdeel Blerick met de huidige bestemmingen. In het plan is nu de grens gewijzigd. Dit is het gebied waar door de oude bestemming geen geluidschermen en op en afritten mogen worden gebouwd. Deze op en afritten en een rotonde zijn noodzakelijk voor de realisatie van het Event Center Venlo en Leisure-Dome. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten dus eerst woonwijk-beschermende regels worden gewijzigd. Vandaar de grenswijziging. De urgentie om zo veel mogelijk groen in de wijk te behouden wordt bevestigd door een andere aanpassing. In het ontwerp werd het Lambertusplein ten onrechte als groen aangeduid. Dit is nu aangepast, waardoor duidelijk wordt dat er erg weinig echt groen is in dit deel van de stad.

image011

De wijziging van de grens is nergens in bestemmingsplan Blerick toegelicht. In dit plan wordt zelfs gewerkt met de oude verkeerssituatie (zonder MFC en KNIP) en behoud van structureel groen (Bomenlanen en plantsoenen rond Kazernestraat). Omdat er in dit bestemmingsplan geen verwijzing is naar het plan Kazernekwartier en de gevolgen daarvan niet zijn meegenomen in de toelichting en verbeelding stellen wij dat er ook geen onderzoek is gedaan.

Enkele ontbrekende onderzoeken zijn:

  • Onderzoek naar de ontwikkeling indien de voorgenomen activiteit niet doorgaat: het nul-alternatief.
  • Onderzoek naar de meest milieuvriendelijke variant (m.m.a.).
  • Een onderzoek naar de archeologische waarden in het Kazernekwartier, de mogelijkheden tot reconstructie van fort st. Michiel. (een onderzoek naar alternatieven om het Kazerneterrein te exploiteren zonder een te zware milieubelasting voor de woningen in het plangebied van ‘Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick’(Onderzoek naar een alternatief plan hoort immers ook bij een mer)).
  • Een onderzoek naar de economische effecten (nut en noodzaak) van de voorgenomen activiteiten in het plangebied van het Kazernekwartier
  • Een onderzoek naar de veiligheidsaspecten van de voorgenomen activiteiten in het plangebied van het Kazernekwartier m.b.t. externe veiligheid en groepsrisico, bereikbaarheid tijdens calamiteiten en restrisico (vandalisme, geweld etc.).
  • Een onderzoek naar de gevolgen voor de bodem in het gebied van de voorgenomen activiteiten in het Kazernekwartier m.b.t. archeologie, waterhuishouding, vervuiling etc.
  • Een onderzoek naar de effecten van de veranderde verkeerssituatie zoals verkeersbewegingen, geluidsbelasting op woningen en openbare ruimte, fijnstof, parkeren, sluipverkeer , bereikbaarheid tijdens piekmomenten etc. m.b.t. het ‘Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick’.
  • Een onderzoek naar de eventuele effecten op de woningen in Blerick en Venlo, EHS en openbare ruimten van de door u voorgenomen activiteiten in het Kazernekwartier zoals een akoestisch onderzoek m.b.t. het stadion en evenemententerrein en uitstraling van licht op de woonwijken en EHS ter hoogte van Blerick.
  • Een onderzoek naar de gevolgen voor flora en fauna. Afgelopen jaren is ten onrechte een deel van de bebouwing en de boom en heesterbeplanting in het Kazernekwartier verwijderd, deels zonder ontheffing voor het verstoren van strikt beschermde soorten. Hierdoor is leefgebied voor verschillende diersoorten verstoord of vernietigd. Deze dieren hebben (hopelijk) een nieuw onderkomen gevonden binnen ‘Stadsdeel Blerick’. De door u voorgenomen activiteiten kunnen de nieuwe nestruimten en leefgebieden van deze dieren mogelijk opnieuw verstoren. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna van de activiteiten in het Kazernekwartier die reeds hebben plaatsgevonden.
  • Een onderzoek naar de kwaliteit en beleving van de toekomstige inrichting van het gebied vanwege het verdwijnen van de functies ‘groen’ en ‘verblijfsgebied’. Er dreigt een grote verstening van de omgeving plaats te vinden met veel verkeer, overlast, op en afritten etc. Dit is ook niog niet vastgelegd in het beeldregieplan Kazernekwartier.

 

 

18.02.13 / Geen categorie